Friday, August 15, 2014

บทคัดย่อ:abstract

การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 Packaging design and development of Chai Nat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.

ประชิด ทิณบุตร[1]
Prachid Tinnabutr1 

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดชัยนาท 2) เพื่อออกแบบพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน ในเขตจังหวัดชัยนาท ภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการแข่งขันทางการค้า และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบพัฒนาทดลอง โดยวิธีการให้กลุ่มบุคคลในชุมชนที่เป็นสถานที่ทำการศึกษาวิจัยทดลอง ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ทั้ง 8 อำเภอ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาร่วมให้ข้อมูล และร่วมตัดสินใจคัดเลือกผลงานโดยวิธีการร่วมปรึกษาประชุมสนทนากลุ่มย่อย โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอนของการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาคือ บรรจุภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ ในเขตจังหวัดชัยนาท อำเภอละ 2 ผลิตภัณฑ์ จำนวนรวม 16 รายการ ที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพโดยใช้ตัวแทนจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 5 กลุ่ม อันได้แก่ผู้ประกอบการ/ฝ่ายการตลาด นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา/นักวิจัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่รัฐ/หน่วยงานของจังหวัดชัยนาท นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ และผู้ซื้อหรือผู้บริโภคทั่วไป โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงเลือกในฐานะผู้มีส่วนร่วมพัฒนา และการสุ่มแบบบังเอิญ รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการนำเสนอผลงานแบบกลุ่มย่อย การสอบถามความคิดเห็นทั้งโดยตรงและแบบสอบถามออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลจากการวิจัยตามกระบวนการสร้างสรรค์และวิธีดำเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ทำให้ได้ชุดผลงานต้นแบบที่มีส่วนประกอบทางโครงสร้างและกราฟิกอัตลักษณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรในแต่ละอำเภอ รวม 8 อำเภอ อำเภอละ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 16 ราย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้ร่วมประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า เห็นว่าภาพรวมด้านการออกแบบโครงสร้าง ด้านการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ และด้านการรับรู้ทางด้านการตลาด เป็นผลงานการออกแบบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ อยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกอำเภออยู่ที่ 4.61 ผู้วิจัยได้สรุปรวบรวมไฟล์ต้นแบบดิจิตัลที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องขององค์ประกอบทางกราฟิกอัตลักษณ์ ข้อมูลสารสนเทศของสินค้าและผู้ผลิต บันทึกลงแผ่นดีวีดี มอบให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละราย และได้นำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้สาระสำคัญการวิจัยครั้งนี้ไว้ที่เว็ปบลอกชื่อที่อยู่ http://chainatotop.blogspot.com
        คำสำคัญ : การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าการเกษตรวิสาหกิจชุมชน ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดชัยนาท

---------------------------------------------------------

Title : Packaging design and development of Chai Nat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.

Researcher:Prachid Tinnabutr
Year 2014

Abstract

The research objectives are 1) to gain a better understanding and more knowledge of Chainat’s community enterprise product and package designs 2) to develop a set of new designs under the concept of the creative economy, which aims to promote consistency in visual identity as well as improve competitiveness. 3) to evaluate an efficiency of the new designs. This experimental research takes place in eight districts in Chai Nat with a corporation from local communities, where groups of locals in each district assist in the design and development workflow. The selected groups also involve in selecting the final designs that best signify their true local identity by organizing a series of small focus group meeting to discuss the design and development workflow, which include product and package design specification, product concept generation stage, product and packaging design stage, production stage, and conclusion and evaluation. The products involved in this research consist of two agricultural products from eight districts in Chai Nat, which result in the total of sixteen new package designs under the concept of the creative economy. To evaluate the effectiveness of the experimental research, experts from five different sectors, including entrepreneur/marketing, scholar/advisor/researcher, social worker/government agent/government institute, professional product designer and regular consumer, are chosen by a simple random sample method in the total of eighty samples. The final designs are presented to a small group of people before collecting the evaluating questionnaires and opinions using a focus group method. The evaluation is done through both online questionnaires and in person. The descriptive statistics used in this experimental research include percents, mean, and standard deviation.

The result from this experimental research, which involve a corporation from local communities leads to the set of products that embrace the true branding identity of Chai Nat agricultural community enterprise products as well as strengthen market perception and competitiveness. According to the selected groups of experts, the evaluation results in a mean of 4.61 for the entire districts involved in this research. Furthermore, the experts also have agreed that this new set of package design is relevance to the creative economy. Thus, DVDs including a digital copy of the final package designs as well as product and manufacturer information are given to entrepreneurs involved in the project. For online version of this experimental research, please visit a blog URL: http://chainatotop.blogspot.com.

Keywords: Packaging Design and Development, Agricultural Community Enterprise Product, Chai Nat Province, Competitiveness and Efficiency, Creative Economy


[1] สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Tuesday, July 29, 2014

เชิญทุกท่านที่เข้าแวะเยือน และร่วมมีส่วนร่วมในการทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัย

เรียนเชิญทุกท่าน เข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในวิจัยออนไลน์ โดยช่วยทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครับ คลิกที่เมนู แบบสำรวจ:Survey ด้านบนได้เลยครับ 

โปรดกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก ความเป็นจริงและประสบการณ์ร่วมของท่าน ที่มีต่อต้นแบบที่ได้นำเสนอ (Presentation Mood Board) ไว้ในแต่ละรายการแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการสรุปผลการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน  เป็นการร่วมให้ข้อปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและผู้ร่วมงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดชัยนาทและเป็นข้อมูลแนวทางต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอีกต่อไป

ขอขอบพระคุณ ในความร่วมมือของท่านไว้ ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาวเกวรินทร์ พันทวี ผู้ร่วมวิจัย
นายฐปนนท์ อ่อนศรี ผู้ร่วมวิจัย

Sunday, July 27, 2014

Prachid Chai Nat Packaging Design Moodboard 2014 แผนภาพสรุปผลการทำงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ชัยนาท 2556

Prachid Chai Nat Packaging Design Moodboard 2014 แผนภาพสรุปผลการทำวิจัยออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชัยนาท จำนวน 16 ผลิตภัณฑ์ จาก 8 อำเภอ ในจังหวัดชัยนาท ปีพศ.2557 ปีงบประมาณ 2556 Mood board is a type of collage consisting of images, text, and samples of objects in a composition. They may be physical or digital, and can be "extremely effective" presentation tools

Saturday, July 26, 2014

Chai Nat Community Enterprise Packaging Design Concept Redered :

Chai Nat Community Enterprise Packaging Design Concept Redered : ผลงานจำลองรูปแบบ 3 มิติเพื่อแสดงจำลองสถานภาพจริง คุณลักษณะที่ต้องการตามแนวความคิดสร้างสรรค์ การประกอบโครงสร้างและกราฟิกต่างๆ อันเป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และมุมมองที่ปรากฏ ผลงานวิจัยออกแบบโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร จำลองโดยผู้ช่วยวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี 21/07/2557

Tuesday, March 11, 2014

กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 107 หมู่ 4 บ้านโรงวัว ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ติดต่อ นางทองใส สุนาโท โทร 089-6395797

กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านท่าแขก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท


กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านท่าแขก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการงานออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวาย โดยมีพัฒนาการอำเภอมโนรมย์ ให้ความกรุณาร่วมเป็นคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชุมชน โดยมีลุงชม ศิริสุข ประธานกลุ่มได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยเป็นอย่างดี

Thursday, January 23, 2014

งานบริการวิชาการ การเผยแพร่และบริการความรู้วิจัย แนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์


ผศ.ประชิด ทิณบุตร : งานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการความรู้วิจัย โดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชน โดยได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 ตำบล จำนวน 30 คน เขตอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์

การศึกษาวิจัยภาคสนามแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนามแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า บ้านหนองระกำ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอเนินขาม นายกฤชวัชร แก้วพรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของต้นกล้าสมุนไพร อำเภอเนินขาม

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของต้นกล้าสมุนไพร อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอเนินขาม นายกฤชวัชร แก้วพรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนาม ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดจอก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยมีท่านพัฒนาการอำเภอหนองมะโมง นายสมศักดิ์ สิทธิธรรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

ศึกษาข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐและสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกระยาสารทกล้วย หมู่ 8 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการ เป็นการศึกษาวิจัยภาคสนาม การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์ และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกระยาสารทกล้วย  หมู่ 8 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยมีท่านพัฒนาการอำเภอหนองมะโมง  นายสมศักดิ์ สิทธิธรรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

Saturday, January 18, 2014

การศึกษาวิจัย เก็บข้อมูลภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองพลับ

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย เก็บข้อมูลภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองพลับ หมู่ที่1 บ้านหนองพลับ ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มสมาชิก และผู้ใหญ่บ้านธวัชชัย มีโพธิ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์โอทอปลุงผล ต.มะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์โอทอปลุงผล จันทบุญญกุล ต.มะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120 โทร.0-54647-5563

การอบรมความรู้เรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

การอบรมความรู้เรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอหันคา จำนวน 5 กลุ่ม รวม 25 คน ณ ห้องประชุมชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท วิทยากรโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 8.30-15.00 น.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 107 บ้านหนองตาดำ หมู่ 6 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 0871993325,0873062238

ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 80/2 หมู่ 7 ต.สรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ติดต่อ คุณสุทธิมา พรมมี หรือที่ https://www.facebook.com/sutima.prommee

Wednesday, January 8, 2014

ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ กลุ่มชุมชนหัวทองพัฒนา กลุ่มกะลานวดเพื่อสุขภาพ

Natural Coconut Shell :Thai Traditional Massage Device Products. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชนหัวทองพัฒนา กลุ่มกะลานวดเพื่อสุขภาพ โดยอาจารย์รัตนา พัฒนานุพงษ์ 101 หมู่ที่11 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทร. 0806843434 ,0858731418 เมื่อวันที่ 31/12/56 Related Link : http://chanatotop.blogspot.com

Sunday, January 5, 2014

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Onsite surveying : Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.) ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชี่ยน รหัสทะเบียน 1-18-06-02/1-0002 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 056451588 คลิกดูแผนที่ตั้งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กทม. เมื่อวันที่ 28/12/2556

Baan Don Kadone Wood Turning Group : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน

Baan Don Kadone Wood Turning Group : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน รหัสทะเบียน 1-18-06-08/1-0004 ที่อยู่ เลขที่ 77/3 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 056451735

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา Noen Kham Pattana Farm Women Group

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา Noen Kham Pattana Farm Women Group
วิสาหกิจชุมชนกลุุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา ทอผ้าพื้นเมืองตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท Link to http://chainatotop.blogspot.com