Thursday, January 23, 2014

งานบริการวิชาการ การเผยแพร่และบริการความรู้วิจัย แนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์


ผศ.ประชิด ทิณบุตร : งานบริการวิชาการ เผยแพร่และบริการความรู้วิจัย โดยให้ความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ชุมชน โดยได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 ตำบล จำนวน 30 คน เขตอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์

การศึกษาวิจัยภาคสนามแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนามแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า บ้านหนองระกำ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอเนินขาม นายกฤชวัชร แก้วพรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของต้นกล้าสมุนไพร อำเภอเนินขาม

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของต้นกล้าสมุนไพร อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอเนินขาม นายกฤชวัชร แก้วพรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนาม ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดจอก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยมีท่านพัฒนาการอำเภอหนองมะโมง นายสมศักดิ์ สิทธิธรรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

ศึกษาข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐและสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกระยาสารทกล้วย หมู่ 8 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการ เป็นการศึกษาวิจัยภาคสนาม การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์ และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกระยาสารทกล้วย  หมู่ 8 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยมีท่านพัฒนาการอำเภอหนองมะโมง  นายสมศักดิ์ สิทธิธรรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

Saturday, January 18, 2014

การศึกษาวิจัย เก็บข้อมูลภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองพลับ

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย เก็บข้อมูลภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองพลับ หมู่ที่1 บ้านหนองพลับ ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มสมาชิก และผู้ใหญ่บ้านธวัชชัย มีโพธิ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์โอทอปลุงผล ต.มะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์โอทอปลุงผล จันทบุญญกุล ต.มะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120 โทร.0-54647-5563

การอบรมความรู้เรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

การอบรมความรู้เรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอหันคา จำนวน 5 กลุ่ม รวม 25 คน ณ ห้องประชุมชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท วิทยากรโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 8.30-15.00 น.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 107 บ้านหนองตาดำ หมู่ 6 ตำบลท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร 0871993325,0873062238

ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 80/2 หมู่ 7 ต.สรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ติดต่อ คุณสุทธิมา พรมมี หรือที่ https://www.facebook.com/sutima.prommee

Wednesday, January 8, 2014

ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ กลุ่มชุมชนหัวทองพัฒนา กลุ่มกะลานวดเพื่อสุขภาพ

Natural Coconut Shell :Thai Traditional Massage Device Products. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชนหัวทองพัฒนา กลุ่มกะลานวดเพื่อสุขภาพ โดยอาจารย์รัตนา พัฒนานุพงษ์ 101 หมู่ที่11 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทร. 0806843434 ,0858731418 เมื่อวันที่ 31/12/56 Related Link : http://chanatotop.blogspot.com

Sunday, January 5, 2014

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

การศึกษาวิจัย-สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการคัดเลือกและออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Onsite surveying : Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.) ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเชี่ยน รหัสทะเบียน 1-18-06-02/1-0002 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 056451588 คลิกดูแผนที่ตั้งโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กทม. เมื่อวันที่ 28/12/2556

Baan Don Kadone Wood Turning Group : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน

Baan Don Kadone Wood Turning Group : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน รหัสทะเบียน 1-18-06-08/1-0004 ที่อยู่ เลขที่ 77/3 หมู่ที่ 3 ถนน ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 056451735

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา Noen Kham Pattana Farm Women Group

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา Noen Kham Pattana Farm Women Group
วิสาหกิจชุมชนกลุุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา ทอผ้าพื้นเมืองตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท Link to http://chainatotop.blogspot.com