Tuesday, March 11, 2014

กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 107 หมู่ 4 บ้านโรงวัว ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ติดต่อ นางทองใส สุนาโท โทร 089-6395797

กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านท่าแขก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท


กลุ่มจักสานไม้ไผ่และหวายบ้านท่าแขก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการงานออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเครื่องจักสานไม้ไผ่และหวาย โดยมีพัฒนาการอำเภอมโนรมย์ ให้ความกรุณาร่วมเป็นคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชุมชน โดยมีลุงชม ศิริสุข ประธานกลุ่มได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยเป็นอย่างดี