ภาพกิจกรรม:Research Acts

ภาพกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการวิจัย จากภาคีความร่วมมือ : Research Acts and Participation
Community Based Paticipatory Research :Chai Nat Packaging Design Conclusion 2014 by Prachid Tinnabutr Packaging Design Focus group : Usa Noenkham การสนทนากลุ่มย่อยเพื่อการพัฒนาและการมีส่วนร่วมพิจารณาตัดสินผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับผู้ประกอบการและสมาชิกในชุมชนบ้านเนินขาม ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท Prachid Tinnabutr : Chai Nat Packaging Design Focus group การมีส่วนร่วมพิจารณาตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบ นักวิชาการ อาจารย์ศิลปะ-ศิลปิน นักวิจัยและนักออกแบบ ณ สำนักงานสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม :Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.by Assistant Professor Prachid Tinnabutr ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้รับเชิญจากสำนักนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดสิงห์ ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7ตำบล จำนวน 30 คน เขตอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 20/1/2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์


ขั้น ส.1 สืบค้น(Research) การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การสัมภาษณ์สภาพปัจจุบันและปัญหา ความต้องการความช่วยเหลือทางการออกแบบสร้างสรรค์ และการศึกษาสถานะของสินค้า การใช้งานบรรจุภัณฑ์และการตลาดของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร ของจังหวัดชัยนาท ในงานออกร้านในงานแสดงสินค้าโอทอป กลางปี 2556 จัดโดยกรมพัฒนาชุมชน ในวันที่ 15 เดือนสิงหาคม ที่เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ กทม.


Community Based Paticipatory Research :Chai Nat Packaging Design Conclusion 2014 by Prachid Tinnabutr
การมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษานักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ภาคเรียนที่ 1/2556 -ผู้ช่วยวิจัย ไปเข้าเยี่ยมและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ณ สถานประกอบการจริงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ระหว่างช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2556

No comments:

Post a Comment