Monday, February 23, 2015

สรุปความสำคัญหรือจุดเด่นของผลงานวิจัยนี้

เป็นงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556 เป็นผลงานวิจัยที่ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ของการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ในมิติของการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต และความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการวิจัยที่ 1.สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตร แผนงานวิจัยข้อ 1.5 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานด้านการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร เป็นการวิจัยที่ได้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงขึ้น

โดยการวิจัยนี้ได้ให้กลุ่มบุคคลในชุมชนที่เป็นสถานที่ทำการศึกษาวิจัยทดลอง ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ทั้ง 8 อำเภอ อำเภอละ 2 ราย รวม 16 ราย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนา (Community-based participatory research (CBPR) ร่วมให้ข้อมูล และร่วมตัดสินใจคัดเลือกผลงานโดยวิธีการประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Groups) โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัยเป็นลำดับขั้นตอนของการออกแบบและการพัฒนา(Design and Development Work Flow) ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ ได้สร้างความรู้ ให้ได้ฐานความรู้ ความชำนาญ และความคิดสร้างสรรค์ ได้ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อการแข่งขัน มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฏหมายไทยและสากล ได้แนวคิดต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมสืบเนื่องจากงานวิจัยที่ได้ร่วมพัฒนา ได้ร่วมสร้างและรักษาตราสินค้าใหม่บรรจุภัณฑ์ใหม่จากศักยภาพที่มีด้วยภูมิปัญญาในท้องถิ่น ได้เกิดการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่นให้เข้มแข็งสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มและคุณภาพสูงขึ้นต่อไป คลิกดดูผลงานทั้งหมด> No comments:

Post a Comment