Tuesday, July 29, 2014

เชิญทุกท่านที่เข้าแวะเยือน และร่วมมีส่วนร่วมในการทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัย

เรียนเชิญทุกท่าน เข้ามามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในวิจัยออนไลน์ โดยช่วยทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครับ คลิกที่เมนู แบบสำรวจ:Survey ด้านบนได้เลยครับ 

โปรดกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก ความเป็นจริงและประสบการณ์ร่วมของท่าน ที่มีต่อต้นแบบที่ได้นำเสนอ (Presentation Mood Board) ไว้ในแต่ละรายการแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการสรุปผลการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน  เป็นการร่วมให้ข้อปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและผู้ร่วมงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดชัยนาทและเป็นข้อมูลแนวทางต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอีกต่อไป

ขอขอบพระคุณ ในความร่วมมือของท่านไว้ ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาวเกวรินทร์ พันทวี ผู้ร่วมวิจัย
นายฐปนนท์ อ่อนศรี ผู้ร่วมวิจัย

No comments:

Post a Comment