การมีส่วนร่วมในการวิจัย

การมีส่วนร่วมในการวิจัยของนักศึกษาและผู้ช่วยวิจัย
         ในโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี 2556นี้ ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ ในภาคเรียนที่ 1/2556 (สิงหาคม-กันยายน) ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในการทำวิจัยสร้างสรรค์ คือกิจกรรมโครงการออกแบบกลุ่มและส่วนบุคคลที่ผู้วิจัยมอบหมายงานให้ ตามโครงการบริการวิชาการชุมชนของสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ คือโครงการบริการงานออกแบบเพื่อชุมชน โดยมอบหมายให้เข้าศึกษาปัญหาและความต้องการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดชัยนาท ดังที่นักศึกษาได้ทำสรุปผลการดำเนินงานไว้ในเว็บบล็อกของแต่ละกลุ่มดังนี้คือ

1.โครงการ : การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าของผู้ประกอบการสินค้าในเขตจังหวัดชัยนาท โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าธรรมรสเกสรผึ้ง ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท URL: http://thammarosbeefarm.blogspot.com/
2.โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ครีมทาผิวผสมขมิ้นชัน กลุ่มแม่บ้านท่าทราย ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  URL:  http://thasai-herb.blogspot.com/
3.โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์กลุ่มทำสมุนไพรและศิลป์ประดิษฐ์บ้านคลองมอญ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  URL:  http://klongmon-3.blogspot.com/
4.โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ สิินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จ.ชัยนาท  URL: http://baanchien.blogspot.com/
5. โครงการออกแบบพัฒนากราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้ากลุ่มหัตกรรม บ้านหนองสมบัติ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  URL: http://nongsombut.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment