Thursday, January 23, 2014

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนาม ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุดจอก ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยมีท่านพัฒนาการอำเภอหนองมะโมง นายสมศักดิ์ สิทธิธรรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

No comments:

Post a Comment