Saturday, January 18, 2014

การศึกษาวิจัย เก็บข้อมูลภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองพลับ

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย เก็บข้อมูลภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารบ้านหนองพลับ หมู่ที่1 บ้านหนองพลับ ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มสมาชิก และผู้ใหญ่บ้านธวัชชัย มีโพธิ์

No comments:

Post a Comment