Saturday, January 18, 2014

การอบรมความรู้เรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

การอบรมความรู้เรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอหันคา จำนวน 5 กลุ่ม รวม 25 คน ณ ห้องประชุมชั้นสอง ที่ว่าการอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท วิทยากรโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 เวลา 8.30-15.00 น.

No comments:

Post a Comment