Thursday, January 23, 2014

ศึกษาข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐและสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกระยาสารทกล้วย หมู่ 8 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการ เป็นการศึกษาวิจัยภาคสนาม การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์ และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปกระยาสารทกล้วย  หมู่ 8 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 โดยมีท่านพัฒนาการอำเภอหนองมะโมง  นายสมศักดิ์ สิทธิธรรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

No comments:

Post a Comment