Sunday, January 5, 2014

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา Noen Kham Pattana Farm Women Group

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา Noen Kham Pattana Farm Women Group
วิสาหกิจชุมชนกลุุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา ทอผ้าพื้นเมืองตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท Link to http://chainatotop.blogspot.com

No comments:

Post a Comment