Sunday, November 24, 2013

การศึกษาวิจัย ส.1:R1 การสืบค้น(Research)
ผศ.ประชิด ทิณบุตร ลงพื้นที่สำรวจและเก็บรวบรวมข่้อมูลตามขั้นตอนการศึกษาวิจัย ส.1:R1 การสืบค้น(Research) สำรวจพื้นที่วิจัย เส้นทางเศรษฐิกจ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ในเขตจังหวัดชัยนาท เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานหาแนวคิดเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบรรจุภัณฑ์ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปี พ.ศ. 2556 วันที่ 20-21 พ.ย.2556

No comments:

Post a Comment