เผยแพร่ผลงานการวิจัย

ผู้วิจัยได้เขียนบทความไปลงเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ศิลปกรรมสาร ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 9 เล่มที่ 2/2557 ท่านสามารถเข้าอ่านเอกสารฉบับออนไลน์ได้จากหน้าเว็บไซต์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ หมายเลข DOI 10.14457/CRU.res.2014.1 หรือเข้าอ่านไฟล์หรือดาวน์โหลดได้จากที่นี่ 
http://finearttu.com/main/index.php/fineart-journal/read-artthesis/133-art-thesis-y9-2nd/247-2015-06-19-15-06-14

No comments:

Post a Comment