Sunday, October 20, 2013

คำนิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การนิยามความหมายของคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy)ในปัจจุบันนี้นั้น ยังไม่มีการกำหนดคำนิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เป็นหนึ่งเดียวไว้อย่างชัดเจน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า การนิยามนั้นจะเป็นการนิยามตามการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจของแต่ละองค์กร หน่วยงาน หรือประเทศที่เกี่ยวข้องในภาระกิจต่างๆ แต่ทั้งนี้ โดยความหมายอย่างง่ายๆของคำว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งนิยามโดย John Howkins ที่ให้คำนิยามเอาไว้ว่า คือ การสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์

สำหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ซึ่งหมายถึงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบสำคัญ

ทั้งนี้หน่วยงานและรัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ให้คำนิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ เช่น
ในสหราชอาณาจักร ซึ่งจัดว่าเป็นประเทศต้นแบบที่ได้รับการยอมรับให้เป็น“ศูนย์กลางความสร้างสรรค์ของโลก” (World Creative Hub)ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เอาไว้ดังนี้คือ
“เศรษฐกิจที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล ทักษะความชำนาญ และความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่งคั่งและสร้างงาน ให้เกิดขึ้นได้ โดยที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
องค์การความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) เน้นบริบทของทรัพย์สินทางปัญญาว่า“ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ ทางวัฒนธรรมและศิลปะทั้งหมด ทั้งในรูปสินค้าและบริการที่ต้องอาศัยความพยายามในการสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะเป็นการทำขึ้นมาโดยทันทีในขณะนั้นหรือผ่านกระบวนการผลิตมาก่อน”
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ได้ยึดนิยามที่นำเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและการกีฬาของสหราชอาณาจักรว่า คือ อุตสาหกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ความชำนาญและความสามารถที่มีศักยภาพในการสร้างงานและความมั่งคั่ง โดยการผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
องค์การยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได้ให้ความหมายในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไว้ว่า
เป็นแนวความคิดในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์

โดยสรุป ความหมายของ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือกิจกรรมที่ต้องมีองค์ประกอบร่วมของแนวความคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ทางการศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

เอกสารอ้างอิง
Cover Story.(2552). "ยินดีต้อนรับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์." นิตยสารคิด.1(1) , 12-19.
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.(2556).เศรษฐกิจสร้างสรรค์คืออะไร?. [Online] แหล่งที่มา:
 http://www.creativethailand.org/th/about/about_cceo.php [11 กันยายน 2556].

No comments:

Post a Comment