Monday, April 22, 2013

ทีมงานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร สัดส่วนการทำวิจัย 70%
โทรศัพท์:089-6670091 โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-942-6900-99 ext:3011
อีเมล:prachid007@gmail.com
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900.
หน้าที่รับผิดชอบ : หัวหน้าผู้ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ อันได้แก่ การวางแผน การดำเนินการ งานการเงิน การติดตามและควบคุมการดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอน การสืบค้นข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ การผลิตผลงานต้นแบบโครงสร้าง การอภิปรายผล การสรุปผลและเผยแพร่ผลงานวิจัยทุกระยะ กระทั่งได้ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ
ผู้ร่วมวิจัย
    1 นางสาวเกวรินทร์ พันทวี สัดส่วนการทำวิจัย 15%
โทรศัพท์:085-600-0465 โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-942-6900-99 ext:3011
อีเมล kevarin99@hotmail.com
    อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900
หน้าที่รับผิดชอบ : เป็นผู้ร่วมดำเนินการวิจัยในขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ การผลิตผลงานต้นแบบ
    2. นายฐปนนท์ อ่อนศรี สัดส่วนการทำวิจัย 15%
โทรศัพท์:081-664-5959 โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-942-6900-99 ext:3011
อีเมล m_art99@yahoo.com    อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หน้าที่รับผิดชอบ : งานจัดฝึกอบรม เป็นผู้ร่วมดำเนินการวิจัยในขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ การผลิตผลงานต้นแบบกราฟิกทางการพิมพ์
ผู้ช่วยนักวิจัย
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์และแขนงวิชาเอกออกแบบประยุกต์ศิลป์ และหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน
หน้าที่รับผิดชอบ : เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ การถ่ายภาพสตูดิโอ การออกแบบ-เขียนแบบโครงสร้าง ออกแบบกราฟิก อาร์ตเวิร์คสิ่งพิมพ์ สื่อการนำเสนอ การจัดทำแบบจำลอง การอัพเดทฐานข้อมูลออนไลน์และเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางกราฟิกและโปรแกรมประยุกต์ประมวลผลกลุ่มเมฆแบบฟรี ตามลำดับขั้นตอนการวิจัยและหรือในขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ

No comments:

Post a Comment