แบบสำรวจ:Survey

เชิญร่วมมีส่วนร่วมในการทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

คำชี้แจงสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม
เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม.

แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือศึกษาและพิจารณาการคัดเลือกแบบ (ที่จัดแสดง/นำเสนอ) แบบมีส่วนร่วม ในการศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน อำเภอละ 2 ราย ใน 8 อำเภอ รวม 16 ราย ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้คือ

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการออกแบบสำหรับการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท

แบบสอบถามฉบับนี้ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือเพื่อการคัดเลือกแบบ (ที่จัดแสดงนิทรรศการ/นำเสนอ) ของวิสาหกิจชุมชน.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กลึงบ้านดอนกะโดน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ชื่อผลิตภัณฑ์ : หัวเกียร์ไม้กลึง ซึ่งเป็นผลงานที่ได้จัดทำขึ้นตามการกระบวนการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Researh) โดยมีกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีส่วนร่วมโดยลำดับมาดังนี้คือ

1. การกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
(Product and Packaging Design Specification)
2. ขั้นการกำหนดมโนทัศน์ผลิตภัณฑ์ (Product Concept Generation Stage) เช่น
3. ขั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product and Packaging Design Stage)
4. ขั้นการผลิต (Production Stage)
5. ขั้นการสรุปและประเมินผล (Conclusion and Evaluation)
ซึ่งในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้นำผลการศึกษาแบบมีส่วนร่วมนี้ไปสรุปผลตามขั้นตอนที่ 5 เพื่อสรุปและรายงานผลโครงการวิจัยในลำดับสุดท้ายต่อไป

โปรดกรุณาตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็น ทัศนคติ ความรู้สึก ความเป็นจริงและประสบการณ์ร่วมของท่าน ที่มีต่อต้นแบบที่ได้นำเสนอ(Presentation & Exhibition)ไว้ในแต่ละรายการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการสรุปผลการออกแบบพัฒนา เป็นการร่วมให้ข้อปรึกษาแก่ผู้ประกอบการและผู้ร่วมงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้า ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดชัยนาทและเป็นข้อมูลแนวทางต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอีกต่อไป

ขอขอบพระคุณ ในความร่วมมือของท่านไว้ ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูง

ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
นางสาวเกวรินทร์ พันทวี ผู้ร่วมวิจัย
นายฐปนนท์ อ่อนศรี ผู้ร่วมวิจัย

------------------------------------------------------------
แบบสอบถาม จำนวน 16 ฉบับ เลือกตอบให้ทุกฉบับได้เลยครับ

ฉบับที่ 1.บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากกะลา กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลา อำเภอเมืองชัยนาท
ฉบับที่ 3. บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่ อำเภอมโนรมย์
ฉบับที่ 7. บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สานผักตบชวา วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมศิลป์ ถิ่นเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา
ฉบับที่ 14. บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจกทอมือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดจอก อำเภอหนองมะโมง
ฉบับที่ 15. บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าพันคอ/คลุมไหล่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเนินขามพัฒนา  อำเภอเนินขาม
ฉบับที่ 16. บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า ม.5  อำเภอเนินขาม

No comments:

Post a Comment