Thursday, January 23, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของต้นกล้าสมุนไพร อำเภอเนินขาม

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนาม สภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของต้นกล้าสมุนไพร อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอเนินขาม นายกฤชวัชร แก้วพรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

No comments:

Post a Comment