Thursday, January 23, 2014

การศึกษาวิจัยภาคสนามแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เข้าศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยภาคสนามแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์และความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สินค้าชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้า บ้านหนองระกำ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 โดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการอำเภอเนินขาม นายกฤชวัชร แก้วพรม กรุณาให้ความร่วมมือร่วมเป็นวิทยากรและนำเข้าเขตพื้นที่วิจัย

No comments:

Post a Comment